ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van
zijn
herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
beroep of
bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks
van
producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in
de tijd is
gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in
staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de
bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting
Webshop
Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten
en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt
voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde
ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: V Kompier
Vestigingsadres: Goosse van der windstraat 13 , 3062xm , rotterdam

Telefoonnummer en tijdstip: 06-38872028 ma-vr 09:00 – 17:00
E-mailadres: info@isbyna.com
KvK-nummer: 82711364
Btw-identificatienummer: NL003719007B24

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant
vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
– de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
– de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte
waar deze is
toegekend;
– een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn
en
aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de
ondernemer en
op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en
consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van
deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te
zien en zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de
tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten,

worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs
elektronische weg
of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het
meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om
een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is
wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
handelingen
– daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn
waarbinnen de
– ondernemer de prijs garandeert;

– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten
van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op
een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
welke
– wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst,
de door hem
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien
gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de
overeenkomst kan worden
gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de
wijze waarop
de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
raadplegen; en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
duurtransactie.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot
stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de
ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument

elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen
of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al
die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling
of aanvraag
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met
klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake
het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij
de
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de
uitvoering van
de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
van toepassing
op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze
bedenktermijn gaat
in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een
vooraf door de
consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken
voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van
zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren
en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan
de
ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte
redelijke en
duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen,
ingaande op de
dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich
richten naar
de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen
ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit
bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of
herroeping,
terugbetalen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten
voor zover
voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts
indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van
de
overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
consument de
verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
verrichten op
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar
de ondernemer
geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij

het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met
ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen
aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet
niets af aan
de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij
het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij
de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
kenbaar heeft
gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed
doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is
afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen
nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het
bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
dagen na
ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk
bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht
niet worden
uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening
van de
ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
ondernemer
tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
anders is
overeengekomen.
7. Indien u ervoor koos om uw pakket af te halen bij een ophaalpunt van
onze vervoerder, bent u er zelf verantwoordelijk voor dit binnen twee weken
af te halen. Indien u nalaat dit te doen, moeten wij € 6,95 verzendkosten in
rekening te brengen om het pakket opnieuw te versturen.

ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES DUUR, OPZEGGING EN
VERLENGING

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
begrepen) of
diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen
met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van
ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of
in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
zichzelf heeft
bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag
niet
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en
weekbladen en
tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van
maximaal drie
maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde
van de
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot
het geregeld
afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
onbepaalde duur

worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een
opzegtermijn
van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie
maanden in geval
de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per
maand,
afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren
van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
kennismakingsabonnement)
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
proef- of
kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de
consument na
een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten
hoogste een
maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
vóór het einde
van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 13 – BETALING

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij de bestelling na
het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van
een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte
redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd,
volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer,
nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van
14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn
van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan
eveneens
worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de
Stichting Webshop
Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de
betreffende
ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat
een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop
deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de
totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer
te leveren of
geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna
bepaalde,
zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag
(www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de
ondernemer heeft
voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil
schriftelijk bij de
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de
Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil
doen, zal de
consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer
schriftelijk gedaan
verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het
geschil wil
laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de
ondernemer de keuze
van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de
ondernemer
gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals
deze zijn
vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen
van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de
behandeling staken,
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat
van
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd,
voordat een
geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak
is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of
bij de Stichting
Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het
Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor
geschillen
betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op
afstand de
Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige
geschillen de
andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 16 – BRANCHEGARANTIE

1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de
bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden,

tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de
verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze
garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door
de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van
gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend
advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de
consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend
advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft
de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te
zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een
schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij
zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Stichting Webshop
Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan
€10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die
boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de
Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en
kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de
consument.

ARTIKEL 17 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door
de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 18 – WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
WEBSHOP
KEURMERK

1. De Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet
wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op
daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij
toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de
consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam
Laatste aanpassing 1 juli 2012